Media Manga Fushigi Yuugi Fushigi Yuugi: Genbu Kaiden Fushigi Yuugi: Byakko Senki Anime Video Games Kagami No Miko Suzaku Ibun Music Light Novels Genrou Den Shouryuu Den Yukiyasha Den Ryuusei Den Suzaku Hi Den Eikou Den Shugyoku Den Oumei Den Sanbou Den Characters Priestesses Miaka Yuki Yui Hongo Takiko Okuda Suzuno Osugi Mayo Sakaki Beast Gods Genbu Byakko Seiryuu Suzaku Suzaku Seven Tamahome Hotohori Nuriko Chichiri Tasuki Mitsukake Chiriko Seiryuu Seven Nakago Amiboshi Suboshi Soi Tomo Ashitare Miboshi Genbu Seven Uruki Tomite Hatsui Namame Hikitsu Inami Hagas Urumiya Byakko Seven Tatara Tokaki Subaru Real World Einosuke Okuda Takao Osugi Tamayo Osugi Keisuke Yuuki Kajiwara Tetsuya Saori Kawaii Universe of the Four Gods Locations Mount Taikyoku Hokkan Sairou Kutou Konan Japan Palaces Hokkan Imperial Family Sairou Imperial Family Kutou Imperial Family Konan Imperial Family Organizations Kutou Special Taskforce Celestial Warriors of Genbu Celestial Warriors of Byakko Celestial Warriors of Seiryuu Celestial Warriors of Suzaku Important Terms Universe of the Four Gods Priestesses Shinzaho Life Stones Einosuke's Letter Crossdressing Origin Stone Community Administrators Projects