Wikia

Fushigi Yuugi Wiki- The Mysterious Play

Characters

424pages on
this wiki
Comments0

List of all the characters introduced.

Priestesses

Suzaku

Seiryuu

Genbu

Byakko

Tatara

Tokaki

Subaru


Supporting Characters

Taiitsukun

Nyan Nyan

Keisuke Yuuki

Kajawara Tetsuya

Kouji

Eiken

Shoka

Takao Osugi

Toki Osugi

Einosuke Okuda

Korin

You Houki

Reincarnations

Ko Reishun

Taka Sukunami

Shu Eian

Chosei

Gakurei

Four demon gods and affiliates

Tenkou

Renhou

Kashimiro Miiru

Hiko

Yousui

OVA characters

Kaen

Rouko

Mayo Sakaki

Shu Tendo

Reizeitei

Light Novels

See: Characters in the Light Novels

Around Wikia's network

Random Wiki